Regulamin

REGULAMIN
SERWISU INTERNETOWEGO EDUME.PL

 

 • Definicje

 

 1.    Wyrażenia zapisane w niniejszym Regulaminie wielka literą mają znaczenie wskazane poniżej:
 2. a) Administrator – Marek Wojda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KORA Medica Sp. z o.o. pod adresem ul. Inżynierska 78A/1-2, 81-512 Gdynia, posiadający nr NIP: 586-231-62-12, REGON: 366900830.
 3. b) Autor – Użytkownik będący twórcą materiałów szkoleniowych przekazywanych Administratorowi za pośrednictwem Serwisu, w celu przygotowania przez Administratora na ich podstawie Produktów.
 4. c) Produkt – treść multimedialna udostępniana za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w formie audio, audio-wideo lub tekstowej (np. szkolenia, ebooki, audiobooki).
 5. d) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 6. e) Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem www.edume.pl.
 7. f) Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 8. g) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby korzystające z niego w celach zawodowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Wymagania techniczne niezbędne korzystania z Serwisu:
  1. korzystanie z urządzenia, za pośrednictwem którego możliwe jest nawiązanie połączenia z siecią Internet, w szczególności komputera lub tabletu;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia stron internetowych;
  4. w przypadku wybranych Usług – posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów za pośrednictwem Serwisu

 1. Zawarcie umowy wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 2. Złożenie za pośrednictwem Serwisu zamówienia oraz dokonanie zapłaty jest równoznaczne ze złożeniem oferty nabycia Produktów lub Usług określonych w tym zamówieniu.
 3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie oferty, zawierającą szczegółowe informacje o zamówieniu.
 4. W razie braku możliwości realizacji zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej a dokonana przez niego płatność zostanie niezwłocznie zwrócona.

 1. Prawa autorskie
 1. Użytkownik dostarczając Administratorowi za pośrednictwem Serwisu jakiekolwiek utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej: Utworami):
 1. oświadcza, że:
 1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone w czasie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworów,
 2. Utwory nie są i nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich,
 3. uzyskał wszelkie ewentualne licencje niezbędne do wykorzystania poszczególnych chronionych prawem autorskim części składowych Utworów w zakresie umożliwiającym ich wykorzystanie w Serwisie,

2) udziela Administratorowi licencji niewyłącznej (zwanej dalej: Licencją) na wykorzystywanie Utworów na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszej umowy, która będzie obejmować w szczególności:

 1. zwielokrotnienie analogowe i cyfrowe jakąkolwiek techniką, w tym techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w sieci multimedialnej (w tym Internet oraz Intranet),
 2. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
 3. rozpowszechnianie i publikowanie,
 4. prawo obrotu w kraju i za granicą,
 5. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których Utwory utrwalono lub zwielokrotniono,
 6. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 7. wykorzystanie na stronach internetowych,
 8. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 9. wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 10. publiczne i niepubliczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 11. wykorzystanie utworów do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych,
 12. udzielanie dalszych licencji osobom trzecim.

3) zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów wobec Administratora oraz upoważnia Administratora do ich wykonywania w jego imieniu.

 1. W wypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Administratorowi z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworów lub ich poszczególnych części składowych, Użytkownik który dostarczył Utwory będące przedmiotem sporu, zobowiązuje się zwolnić Administratora z wszelkiej odpowiedzialności – w tym pokryć wszelkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z tym roszczeniem rzeczywiście poniesione przez Administratora, w szczególności wszelkie kwoty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Administrator powiadomi Użytkownika – w miarę możliwości – o toczącym się postępowaniu sądowym, a ten przystąpi do toczącego się postępowania po stronie Administratora.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4, udzielenie licencji, o której mowa powyżej, następuje nieodpłatnie – chyba że co innego wynika wprost z treści Regulaminu lub umowy z Administratorem.
 3. Autor oferowanych w Serwisie Produktów otrzymuje wynagrodzenie za udzielenie Licencji, którego wysokość jest ustalana indywidualnie z Administratorem i która zależy od sumy przychodów Administratora uzyskanych w związku z korzystaniem z Licencji.
 4. Wynagrodzenie Autora jest płatne periodycznie, w terminach indywidualnie ustalonych z Administratorem, pod warunkiem uprzedniego dostosowania treści Utworów do aktualnej wiedzy medycznej oraz złożenia wobec Administratora oświadczenia o zgodności treści Utworów z aktualną wiedzą medyczną.
 5. Użytkownik może korzystać z Produktów na zasadach opisanych poniżej:
 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów udostępnianych w Serwisie wyłącznie na własny użytek, w zakresie wynikającym z Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 • dokonywania zmian w strukturze elektronicznej lub modyfikowania Produktu w inny sposób,
 • rozpowszechniania, publikacji, dystrybucji, powielani aani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach,
 • ingerowania w zawartość Produktu,
 • usuwania oznaczeń twórcy lub Administratora oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,
 • wykorzystywania Produktu w jakichkolwiek celach komercyjnych.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: reklamacje@edume.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • imię, nazwisko oraz adres e – mail Użytkownika składającego reklamację;
 • wskazanie przedmiotu reklamacji i jej przyczyn.
 1. Reklamacje złożone w trybie opisanym powyżej zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni. W przypadku braku możliwości rozpoznania reklamacji w tym terminie, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie ze wskazaniem przyczyny.

 1. Postanowienia Końcowe
 1. Regulamin, jak również jego ewentualne przyszłe zmiany, obowiązują od dnia publikacji.
 2. Do umów zawartych przed wprowadzeniem ewentualnych zmian, jak również uprzednio zgłoszonych reklamacji, zastosowanie znajduje Regulamin w brzmieniu z chwili zawarcia umowy lub zgłoszenia reklamacji.
 3. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla głównego miejsca prowadzenia działalności przez Administratora.